OK
جمعه 8 بهمن 1400
Rss feed
1 2 3
به وب سايت انجمن صنفي مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز خوش آمديد. سامانه پيام کوتاه : 1000034404484 auaalborz@yahoo.com
title-leftاساسنامه title-right
bg-corner« بسمه تعالي »اساسنامه انجمن صنفي مهندسان

معمار و شهرساز استان البرز

ويرايش 5

 
 
 
                                                                                                                                                       
 
 

فصل اول كليات


ماده 1 در اجراي ماده (131) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع و 
بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي‌باشد انجمن صنفي مهندسان معمار و شهرساز استان البرز تشكيل مي‌گردد .

ماده 131 قانون كار : در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان ، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه مي باشد ، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي توانند مبادرت به تشكيل انجمن هاي صنفي نمايند .

تبصره 1- به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني ، انجمن هاي صنفي مي توانند نسبت به تشكيل كانون انجمن هاي صنفي در استان و كانون عالي انجمن هاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند .

تبصره 2- كليه انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوطه به هنگام تشكيل ، موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني و طرح و تصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت كار و امور اجتماعي جهت ثبت مي باشند .

ماده 2 نام انجمن : انجمن صنفي مهندسان معمار و شهرساز استان البرز مي‌باشد .

ماده 3- مركز اصلي و حوزه فعاليت مركز اصلي كرج - ميدان سپاه بلوار جمهوري شمالي كوچه ميثم ساختمان سرو طبقه اول    كدپستي : 3145953133    تلفن و فاكس : 4404484 بوده و حوزه فعاليت آن محدوده قانوني استان البرز مي‌باشد .

     رئيس                 منشي                  ناظر            ناظر

قاسم راضی نژاد       حسین زارعی       محسن صادقپورفرج    بابک قصیری

 

تبصره هر زمان كه ايجاب نمايد هيئت‌مديره مي‌تواند مركز اصلي انجمن صنفي را تغيير و مراتب را به اطلاع اداره كل كار و امور اجتماعي استان البرز برساند .

ماده 4 اهداف انجمن

1-4- هماهنگ نمودن فعاليتهاي فني مهندسي تمام اعضاء و تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي

2-4- حفظ حقوق مادي و معنوي اعضاء و تلاش در توسعه شئونات حرفه‌اي آنان .

3-4- تشكيل جلسات ، سمينارها ، كلاسهاي آموزشي ، اهتمام در ارتقاء فرهنگ ملي و آگاهي عمومي جهت استفاده از طرحهاي معماري و شهرسازي

4-4- مشاوره و اظهارنظر در تهيه برنامه‌هاي عمراني و ضوابط و مقررات ساختماني در صورت تقاضاي ارگانهاي ذيربط و ارائه طريق پيشنهادي از سوي انجمن به ارگان مربوطه

5-4- انتشار تأليفات ، نشريات علمي و فني و آموزشي طبق قوانين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

6-4- تلاش در جهت اخذ مجوز بمنظور توزيع عادلانه خدمات مهندسي به اعضاء

7-4- معرفي اعضاء جهت فعاليتهاي مرتبط با حرفه به ارگانها ، اشخاص و جلب مشاركت حرفه‌اي مهندسان برابر آئين نامه مصوب مجمع عمومي .

8-4- نظارت مستمر بر فعاليتهاي اعضاء به منظور هماهنگي و ارتقاء كيفي فعاليت‌هاي فني و تخصصي برابر آئين نامه مصوب مجمع عمومي .

9-4- تنظيم روابط بين اعضاء و مراجعين

10-4- همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل امور فني مربوطه و همكاري با شوراي شهر ، شهرداري‌ها و فرمانداري و ساير ارگانها در تهيه طرحهاي معماري و شهرسازي و سيماي شهري .

11-4- قبول داوري بين اعضاء و مراجعين توسط كميته حقوقي و مالي

12-4- برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي

13-4- ايجاد ارتباط و همكاري بين مهندسين رشته‌هاي اصلي ساختمان ( عمران ، تاسيسات برق ، تاسيسات مكانيك و ساير رشته‌هاي مرتبط )

14-4- هرگونه فعاليتي كه مربوط به صنف مهندسان معمار و شهرساز مي‌باشد .

ماده 5- عضويت در انجمن صنفي مهندسان معمار و شهرساز استان البرز براساس تبصره ماده 2 آئين‌نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه موضوع ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و حرفه مورد اشتغال اعضاء مي‌باشد .

ماده 6- مطابق ماده 131 فصل ششم قانون کار و همچنین با عنایت به اینکه فعالیت های انجمن جهت احقاق حقوق معنوی و مادی مهندسان معمار و شهرساز ، شامل کلیه مهندسان این دو رشته مهندسی خواهد شد ، لذا کلیه مهندسان این دو رشته فعال در استان البرز و عضو نظام مهندسی ساختمان استان البرز با کانون صنفی مهندسان ساختمان کرج بعنوان عضو اصلی این انجمن تلقی شود .

ماده 7- عضويت

1-7- انجمن داراي سه نوع عضويت مي‌باشد .

2-7- عضو اصلي

3-7- عضو افتخاري

4-7- عضو دانشجو

5-7- شرايط عضويت اصلي

1-5-7- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2-5-7- متدين به يكي از اديان رسمي

3-5-7- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه

4-5-7- سكونت دائم در استان البرز

5-5-7- پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده بطور مرتب

6-5-7- نداشتن پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق حرفه اي ‌باشد .

7-5-7- شاغل بودن در حرفه مربوطه

8-5-7- عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یا کانون صنفی مهندسان ساختمان کرج

9-5-7- داشتن حداقل درجه كارشناسي ( ليسانس مهندسي ) در رشته معماري يا شهرسازي از دانشگاه

تبصره 1- داشتن مدارك مرتبط كه منجر به صدور پروانه از وزارت مسكن و شهرسازي شود مورد قبول است .

تبصره 2- دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط ( نظير معماري داخلي ) مي توانند عضو انجمن بوده و برابر درجه صلاحيت پروانه صادره از وزارت مسكن و شهرسازي فعاليت نمايند .

تبصره 3- هر يك از اعضاء كه شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست بدهد از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي‌شود وليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي خود مي باشد .

تبصره 4- تعيين ضوابط عضويت در انجمن صنفي از اختيارات مجمع عمومي بوده و هيئت‌مديره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومي ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان مي‌باشد . چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعصي از متقاضيان ، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيئت‌مديره پذيرفته نگردد ، متقاضي مي‌تواند اعتراض خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح و تصميمات مجمع در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا است .

تبصره 5- اعضاء دانشجو و اعضاء افتخاري شامل (اساتيد علمي و هنري و ...) رشته‌هاي معماري و شهرسازي مي باشد كه حق رأي و انتخاب شدن در اركان انجمن را ندارد .

تبصره 6- اعضاء اصلی که فاقد پروانه اشتغال به کار از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ، حق رأی و انتخاب شدن در ارکان انجمن را ندارند .

ماده 8 شرايط تعليق يا سلب عضويت اعضاء

1-8- آراء صادره از دادگاه قضائي درباره محروميت از حقوق حرفه اي عضو

2-8- تغيير شغل به نحوي كه مغاير ماده 7-5-7 اين اساسنامه مي‌باشد .

3-8- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت ماده 7

تبصره - آراء صادره از سوي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي استان البرز عيناً نسبت بعضو اعمال مي‌گردد .

ماده 9- منابع مالي انجمن صنفي :

1-9- وروديه براي هر عضو مبلغ 000/000/1 ريال كه فقط براي يك بار دريافت مي‌گردد .

2-9- حق عضويت ماهانه اعضاء 000/60 ريال مي‌باشد .

تبصره 1- اعضاء افتخاري و وابسته بصورت همت عالي مي توانند انجمن را ياري نمايند .

تبصره 2- مبلغ 000/900 ريال پرداختي اعضاء به انجمن بعنوان قرض الحسنه تا قبل از تصويب و ابلاغ ويرايش چهارم اساسنامه در حساب بستانكاري آنان باقيمانده تا در زمان مناسب تسويه گردد .

3-9- كمكهاي مالي و مادي داوطلبانه اعضاء و غير اعضاء در حد توانائي و اختيار آنان به انجمن بوده و هيچگونه حقي براي اهداء كننده ايجاد نمي نمايد .

4-9- دريافت درصدي از تعرفه انجام خدمات مهندسي از اعضاء درصورت تصويب در مجمع عمومي عادي ساليانه

تبصره 1- دريافت و جمع‌ آوري هرگونه كمك ، وروديه و حق عضويت بايد در بانك و به موجب قبض‌هاي شماره دار صورت گيرد كه به امضاء‌ خزانه‌دار انجمن صنفي رسيده باشد .

ماده 10- كليه اعضاء‌صنفي موظفند هر سه ماه حق عضويت خود را به انجمن صنفي پرداخت و رسيد دريافت نمايند .

تبصره هيئت‌مديره انجمن صنفي نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه مصرف نمايد .

ماده 11- چنانچه هر يك از اعضاء‌ در مدت 6 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند از طرف خزانه‌دار به آنان كتباً اخطار مي‌شود . در صورتي كه حداكثر ظرف 6 ماه پس از اخطار عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد از عضويت در انجمن اخراج و قبول عضويت آنان مستلزم تصويب هیأت مدیره خواهد بود .

تبصره 1- تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر اعضاء با مجمع عمومي است .

تبصره 2- هرعضو كه از عضويت انجمن خارج شود ، انجمن نسبت به تسويه حساب آن عضو اقدام خواهد نمود .

فصل سوم اركان انجمن صنفي

 

ماده 12- اركان انجمن صنفي عبارتست از :

1- مجمع عمومي     2- هيئت‌مديره          3- بازرسان

ماده 13- مجمع عمومي عاليترين ركن انجمن صنفي است كه از اجتماع اعضاي اصلي تشكيل مي‌شود و داراي دو نوع اجلاس است .

1- مجمع عمومي عادي             2- مجمع عمومي فوق‌العاده

تبصره حضور اعضاء افتخاري و وابسته در مجامع عمومي بدون داشتن حق راي بلامانع است و جهت حد نصاب قانوني براي رسميت جلسه منظور نخواهند شد .

ماده 14- مجمع عمومي عادي ساليانه : جلسات مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء‌ رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين حدنصاب حاصل نشود در مرحله دوم با هر تعداد از اعضاء (مشروط برآنکه تعداد حاضرین بدون وکالت از 21 نفر کمتر نباشد) وبه فاصله 15روز رسميت مي‌يابد.

تبصره 1- تصميمات مجمع عمومي عادي در هر مرحله با اكثريت نسبي آراء حاضران مي‌باشد .

تبصره 2- در صورت استنكاف هيئت‌مديره از دعوت مجمع عمومي ، بازرس يا بازرسان مي‌توانند رسماً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرسان از دعوت مجمع عمومي ، ( حداكثر دو ماه پس از پايان مهلت هيئت‌مديره ) 3/1 از اعضاء مي‌توانند نسبت به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايند .

ماده 15- وظائف مجمع عمومي عادي بشرح زير مي‌باشد .

1-15- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش هيئت‌مديره و بازرسان

2-15- بررسي و تصويب تراز مالي انجمن صنفي

3-15- تعيين و تصويب ميزان وروديه و حق عضويت ماهيانه اعضاء

4-15- انتخاب اعضاء ‌هيئت‌مديره و بازرسان

5-15- تعيين روزنامه كثيرالانتشار يا محلي به منظور درج آگهي‌هاي مربوط به انجمن صنفي

6-15- تعيين خط مشي آينده انجمن صنفي

7-15- تصميم‌‌گيري در مورد همكاري و يا ائتلاف با ساير تشكل‌هاي مرتبط با حرفه مهندسي ساختمان ( در صورتيكه اين تصميمات براي اعضاء تعهد مالي ايجاد نمايد ، لازم است جزئيات آن به اطلاع كليه اعضاء رسانده شود ) .

8-15- شور و اخذ تصميم در مورد كليه مسائلي كه در دستور جلسه مجمع قرار دارد ( مشروط به آنكه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده نباشد . )

ماده 16- مجمع عمومي فوق‌العاده بنا به دعوت هيئت‌مديره يا بازرسان و يا به تقاضاي كتبي حداقل 3/1 از اعضاء تشكيل مي‌شود و اختيارات آن بشرح ذيل است :

1-16- تغيير و اصلاح اساسنامه

2-16- عزل انفرادي يا اجتماعي اعضاء هيئت‌مديره و يا بازرسان

3-16- انحلال انجمن صنفي و انتخاب اعضاي هيئت تصفيه

ماده 17- جلسات مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور حداقل 3/2 اعضاء ‌رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با حداقل 4/3 آراء حاضرين نافذ خواهد بود .

تبصره 1- چنانچه مجمع عمومي فوق‌العاده بار اول حد نصاب لازم را بدست نياورد بار دوم به فاصله 15 روز و با حضور 10% اعضاء جلسه رسميت داشته و با رأي مثبت اكثريت اعضاء حاضر ، پيشنهادات بتصويب مي‌رسد .

تبصره 2- در مورد تصميم براي انحلال انجمن ، حضور و موافقت 4/3 اعضاء رسمي ضروريست .

ماده 18- هيئت‌مديره و بازرسان مي‌توانند در مواقع ضروري ، مجمع عمومي عادي را بطور فوق‌العاده برگزار نمايند .

تبصره : فاصله بين تاريخ انتشار آگهي دعوت و تشكيل مجمع عمومي حداقل 20 روز خواهد بود .

ماده 19- اخذ راي در مجامع عمومي علني است بجز مواردي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده و يا نسبت به آن در مجمع عمومي اخذ تصميم شود .

ماده 20- در مجامع هر عضو مي‌تواند بجز راي خود وكالتاً راي فقط يك عضو ديگر را داشته باشد .

ماده 21- انتخاب هيئت‌مديره و بازرسان انجمن صنفي با راي كتبي و مخفي بايد صورت گيرد .

ماده 22- ترتيب تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي

1-22- مجامع عمومي توسط هيئت‌مديره اداره مي‌شود . رياست مجمع عمومي با رئيس هيئت‌مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها در دستور جلسه باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين اعضاء حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب مي‌شود . درصورت عدم حضور رئيس هيئت‌مديره ، رياست جلسه به عهده مسن‌ترين عضو هيئت‌مديره خواهد بود .

2-22- هرگاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيئت‌رئيسه مجمع با تصويب اعضاء مي‌تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه حداكثر از دوهفته متجاوز نباشد تعيين نمايد . تمديد جلسه نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسميت جلسه همان نصاب قبلي مي‌باشد .

3-22- از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي ، صورتجلسه‌اي توسط منشي تنظيم و به امضاء هيئت‌رئيسه مجمع خواهد رسيد .

4-22- كليه صورتجلسات ، ليست اسامي حاضرين در مجمع ، اعلام نتايج انتخابات ، نسخ اساسنامه تصويبي و تاييد صحت انتخابات بايد به امضاء‌ هيئت‌رئيسه و يا در صورت نياز هيئت‌ نظارت برسد .

5-22- مجامع عمومي نماينده قانوني كليه اعضاء بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء ، اعم از حاضرين يا غايبين نافذ خواهد بود .

ماده 23- هيئت‌مديره ، مسئول اداره امور انجمن صنفي و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء مي باشد . تعداد اعضاء اصلي هيئت‌مديره 5 نفر و شامل 4 نفر مهندس معمار و 1 نفر مهندس شهرساز تعداد اعضاء ‌علي‌البدل هيئت‌مديره 2 نفر مي‌باشد كه براي مدت 3 سال از بين اعضاء انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنان طبق تبصره يك ماده 23 بلامانع است .

تبصره 1- انتخاب اعضاء هيأت مديره فقط بصورت دو دوره متوالي بلامانع است .

تبصره 2- خدمات هيأت مديره و بازرسان بصـورت افتخـاري بوده و هيچـگونه دريافتـي از انجمـن ( مانند حقوق ، حق الجلسه و غيره ) نخواهند داشت مگر با تصويب مجمع عمومي عادي ساليانه و تعيين رديف بودجه آن

تبصره 3- تا تعيين هيئت‌مديره جديد و تأييد انتخابات از طرف اداره كار و امور اجتماعي و تحويل و تحول اسناد و دارائي انجمن ، كليه مسوليت‌ها برعهده اعضاي هيئت‌مديره قبلي خواهد بود .

تبصره 4- پس از اعلام نتايج انتخابات هيأت مديره و تأييد اداره كار ، هيأت مديره جديد و قديم در يك جلسه مشترك ، اسناد و مدارك و ساير اموال انجمن را بين خود تحويل و تحول نموده و صورتجلسه مشترك را امضاء مي نمايند كه جزء اسناد مالي انجمن باقي مي ماند .

تبصره 5- حداقل رأی مأخوذه جهت شرکت در هیأت مدیره 25% آرای رأی دهندگان خواهد بود .

ماده 24- اعضاي هيئت‌مديره در اولين جلسه‌اي كه حداكثر يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشكيل مي‌شود از بين خود يك نفر به عنوان رئيس ، يك نفر نايب‌رئيس و يك نفر خزانه‌دار انتخاب و ضمن تنظيم وامضاء صورتجلسه‌اي ، اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنين انجام تشريفات قانوني و صدور كارت شناسائي به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم مي‌نمايند .

تبصره 1- هيئت‌مديره مي‌تواند يك نفر را به عنوان دبير از بين اعضاء هيأت مديره يا ساير اعضاء  انجمن انتخاب و قسمتي از وظايف خود را به وي تفويض نمايد .

تبصره 2- در صورتيكه دبير انجمن صنفي از اعضاء هيئت‌مديره نباشد مي‌تواند در جلسات بدون حق راي شركت نمايد .

تبصره 3- هيچكس نمي‌تواند دربيش از يك انجمن صنفي عضو هيئت‌مديره يا بازرسان يا دبيرباشد .

ماده 25- جلسات هيئت‌مديره با حضور حداقل 3 نفر از 5 نفر رسميت خواهد داشت .

1-25 - تصميمات هيئت‌مديره در هر صورت با آراء مثبت 3 نفر از 5 نفر مصوب خواهد شد.

تبصره 1- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و يا علل ديگري كه مانع انجام وظيفه هر يك از اعضاء اصلي هيئت‌مديره گردد ، موجب استعفا از سمت عضويت در هيئت‌مديره خواهد بود و عضو يا اعضاي علي‌البدل كه به ترتيب بيشترين آراء را در انتخابات مجمع عمومي كسب نموده‌اند ، جانشين عضو يا اعضاي مستعفي خواهند شد .

تبصره 2- تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر با توجه به رأي كتبي و مخفي اكثريت اعضاء هيأت مديره مي باشد .

تبصره 3- در مورد رئيس هيأت مديره هم نظير تبصره 1 و 2 همين ماده عمل مي شود .

ماده 26- هيئت‌مديره مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت گواهي ثبت انجمن صنفي از وزارت كار و امور اجتماعي ، حسابي به نام انجمن صنفي و با امضاء مشترك رئيس هيئت‌مديره يا دبيـر و خزانه‌دار در يكي از بانكهاي كشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانكي مزبور واريز نمايد .

ماده 27- رئيس هيئت‌مديره يا دبير و خزانه‌دار مشتركاً صاحبان امضاء‌مجاز ، اسناد و مدارك مالي انجمن بوده و حفظ كليه اموال ، دارائي‌ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالي به عهده آنان مي‌باشد .

تبصره 1- كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي با امضاء رئيس هيئت‌مديره يا دبير و مهر انجمن و كليه اسناد مالي و اوراق رسمي و بهادار و قراردادهاي تعهد‌آور كه به تصويب هيئت‌مديره رسيده باشد با امضاء مشترك رئيس هيئت‌مديره يا دبير و خزانه‌دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود .

تبصره 2- انجام مكاتبات با خارج از انجمن توسط رئيس هيأت مديره و در غياب وي با نايب رئيس و يا درصورت تفويض اختيار با دبير و امضاء مكاتبات با اعضاء با دبير و امورمالي با امضاء خزانه دار و مهر انجمن مي باشد .

تبصره 3- درصورتي دبير مي تواند اسناد مالي و تعهدآور و چك ها را به اتفاق خزانه دار امضاء نمايد كه عضو هيأت مديره باشد .

ماده 28- در صورت استعفاء ، فوت و يا فقدان صلاحيت هر يك از اعضاء هيئت‌مديره ، به جاي آنان اعضاء علي‌البدل با توجه به تقدم آراء ، جايگزين عضو مذكور خواهند شد .

ماده 29- هيئت‌مديره انجمن صنفي مكلف است دست كم سه ماه قبل از پايان دوره ، مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند .

تبصره 1- برابر صورتجلسه مورخ 16/12/1386 ، در رابطه با تاريخ تشكيل جلسه مجمع عمومي ساليانه با موافقت اكثريت اعضاء ، مقرر گرديد جلسه مزبور در نيمه دوم ارديبهشت هرسال تشكيل گردد .

تبصره 2 چنانچه حداكثر شش ماه پس از پايان دورة هيأت مديره ، به هر علتي تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مكلفند اعضاء را به تشكيل مجمع جهت انتخابات جديد دعوت نمايند.

ماده 30- وظايف و اختيارات هيئت‌مديره

1-30- اجراي مصوبات مجمع عمومي

2-30- حفظ حقوق و منافع مشروع قانوني اعضاء

3-30- افتتاح و يا بستن حساب در بانكها

4-30- خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول مشروط بر آنكه به منظور جلب نفع نباشد .

5-30- حضور در مراجع حل اختلاف به نمايندگي از سوي اعضاء و دفاع از حقوق آنان

6-30- انعقاد قراردادهاي دستجمعي به نمايندگي از سوي اعضاء با اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي اجرائي و ارگانها با رعايت قوانين و مقررات مربوط

7-30- دعوت به تشكيل مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه

8-30- تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي

9-30- تهيه و تنظيم تراز مالي و همچنين پيش‌بيني بودجه سال آتي جهت ارائه به مجمع عمومي

10-30- تدوين آئين‌نامه‌هاي داخلي

11-30- پيشنهاد ميزان حق عضويت اعضاء و وروديه به مجمع عمومي عادي ساليانه

12-30- اعلام كتبي تشكيل جلسات مجمع عمومي 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت كار و امور اجتماعي .

13-30- تأسيس و تقويت شركت‌هاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضاء

14-30- تشكيل كميته‌ها شامل :

1-14-30- كميته حقوقي و مالي

2-14-30- كميته روابط عمومي

3-14-30- كميته فني

4-14-30- كميته فرهنگي

تبصره : با توجه به توسعه انجمن و نياز در آينده ، كميته‌هاي ديگري نيز افزوده خواهد شد .

ماده 31- وظايف رئيس هيئت‌مديره :

1-31- اداره جلسات هيئت‌مديره

2-31- دعوت اعضاء هيئت‌مديره به تشكيل منظم جلسات

3-31- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي

4-31- ابلاغ تصميمات مجمع عمومي و هيئت‌مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي جهت اجراء‌

5-31- انجام ساير مواردي كه با توجه به اساسنامه برعهده رئيس قراردارد .

ماده 32- دبير انجمن ، رياست امور دبيرخانه را عهده دار بوده و مسئول تشكيلات اجرايي است و وظايف او بشرح زير مي‌باشد :

1-32- استخدام يا به كار گماردن كاركنان اداري انجمن و مشاور و كارشناس پس از تصويب هيئت‌مديره و با اعلام كتبي رئيس هيأت مديره .

2-32- انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري انجمن و نظارت برحسن اجراي مقررات داخلي انجمن صنفي

3-32- گشايش حساب جاري انجمن (در صورتيكه دبير صاحب امضاء مجاز باشد) باتفاق خزانه‌دار و رئيس هيئت‌مديره در يكي از بانكهاي مجاز و واريز وجوه انجمن به حساب مذكور و برداشت از آن .

4-32- اجراي مصوبات و تصميمات هيئت‌مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري و اداري انجمن صنفي

5-32- ثبت صورتجلسات و مصوبات هيئت‌مديره در دفتر مربوطه

6-32- حفظ و نگهداري اسناد و مدارك مالي و اداري و دفتر مشخصات كامل اعضاء‌ انجمن صنفي

7-32- تهيه و تنظيم كارت عضويت با امضاء خود و رئيس هيئت‌مديره و مهر رسمي انجمن صنفي

8-32- امضاء چك‌ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه‌دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصويب هيئت‌مديره .

9-32- دبير در دوره فترت مكلف است مقدمات دعوت و تشكيل مجمع عمومي را برابر مقررات براي انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداكثر در فاصله شش ماه از پايان مدت اعتبار مسئولان انجمن بعمل نيايد ، مي‌بايد به اتفاق بازرسان ، مراتب را جهت تعيين تكليف به وزارت كار و امور اجتماعي اطلاع دهد .

ماده 33- خزانه‌دار مسئول امور مالي انجمن صنفي است و امضاء كليه چكها و اسناد مالي و اوراق بهادار برعهده او و رئيس هيئت‌مديره يا دبير و مهر انجمن بوده و ساير وظايف وي به شرح زير مي‌باشد :

تبصره : خزانه دار مي تواند جهت انجام وظايف قانوني درخواست استفاده از خدمات كارشناس مالي ( حسابدار ) را نموده و پس از تصويب هيأت مديره امور مربوطه را انجام دهد .

1-33- اداره امور مالي انجمن ، تنظيم دفاتر و اسناد ، صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها

2-33- وصول و جمع‌آوري وروديه ، حق عضويت‌ها و كمك مالي در مقابل قبض رسيد .

3-33- تهيه و تنظيم دفاتر مخصوص مالي

4-33- تهيه و تنظيم تراز نامه انجمن صنفي جهت ارائه به هيئت‌مديره و بازرسان

5-33- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت‌ها توسط اعضاء انجمن صنفي

6-33- نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي

7-33- حفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه و اسناد مالي انجمن صنفي

8-33- پيش‌بيني بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت‌مديره جهت بررسي و تصويب

تبصره 1- خزانه‌دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس يا بازرسان ، كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در اختيار آنان قرار دهد .

تبصره 2- در صورت انقضاء‌ دوره هيئت‌مديره ، خزانه‌دار و رئيس هيئت‌مديره يا دبير موظف خواهند بود امور مالي انجمن صنفي را تا قطعيت انتخابات مجدد كماكان اداره نمايد .

تبصره 3- پايان سال مالي پايان اسفند ماه هر سال مي‌باشد .

ماده 34- مجمع عمومي تعداد 2 نفر به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را بعنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد تا براساس وظايف خود عمل نمايند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره تا تعيين هيئت‌بازرسان جديد و تأييد انتخابات از طرف اداره كار و امور اجتماعي ، بازرسان قبلي طبق اساسنامه انجام وظيفه مي‌نمايند .

ماده 35- وظايف و اختيارات بازرس يا بازرسان

1-35- نظارت و رسيدگي به دفاتر ، اوراق و اسناد مالي و مراقبت در حسن جريان امور مالي انجمن صنفي .

2-35- رسيدگي و گواهي گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي عادي ساليانه .

3-35- رسيدگي به شكايات اعضاء و درصورت لزوم تهيه گزارش براي ارائه به هيئت‌مديره يا مجمع عمومي .

4-35- نظارت بر اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت‌مديره و انطباق مصوبات مذكور با اساسنامه

5-35- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي درصورت لزوم بر طبق تبصره ماده 29 اين اساسنامه

6-35- تهيه و ارائه گزارش عملكرد خود به مجمع عمومي

ماده 36- شرايط انتخاب اعضاء‌ هيئت‌مديره و بازرسان

1-36- عضويت در انجمن صنفي مهندسان معمار و شهرساز استان البرز

2-36- داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

3-36- نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق حرفه اي گردد .

4-36- مشهور به حسن شهرت و امانت‌داري

5-36- حداقل 7 سال سابقه كار براي هيئت‌مديره و ده سال سابقه كار براي بازرسان و حداقل يكسال سكونت در محل فعاليت انجمن براي هركدام

6-36- متدين به يكي از اديان رسمي كشور

ماده 37- در اجراي ماده 18 آئين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و به منظور آموزش اعضاء هر دوره ، مبلغ موردنظر معادل 5 درصد حق عضويت دريافتي از اعضاء‌ جهت آموزش آنان اختصاص مي يابد .

فصل چهارم

ماده 38- مسئولان انجمن صنفي موظفند مدارك ، دفاتر و اسناد مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي را درصورت درخواست ، در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند .

ماده 39- در موارد زير انجمن صنفي منحل مي‌گردد :

ماده 1-39- براساس تصميم متخذه در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده

2-39- براساس رأي صادره از طرف مراجع قضائي

ماده 40- از تاريخ انحلال انجمن صنفي ، اختيارات مسئولان خاتمه يافته و هيأت‌ تصفيه منتخب ( كه از بين مسئولان يا اعضاء انتخاب مي‌شود ) امر تصفيه را به عهده مي‌گيرند . بازرس يا بازرسان انجمن پس از انحلال ، عنوان ناظر تصفيه را خواهند داشت . مدت مأموريت هيأت‌تصفيه يكسال خواهد بود .

تبصره درصورت عدم انتخاب هيأت تصفيه ، وظيفه آن بعهده رئيس هيأت مديره و بازرسان خواهد بود .

ماده 41- انحلال انجمن صنفي موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف طرفين قرارداد پيمانهاي دسته جمعي منعقد شده قبلي نخواهد بود .

ماده 42- درصورت انحلال انجمن صنفي ، كليه دارائيهاي آن با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به تشكل كانون كارفرمايان تحويل خواهد شد .

ماده 43- هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از كسب موافقت از وزارت كار قابل اجراء مي‌باشد .

ماده 44- ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده ، تابع مقررات آئين‌نامه سازمانهاي كارفرمائي وزارت كار و امور اجتماعي و ديگر مقررات مربوطه خواهد بود .

اين اساسنامه در 44 ماده و 42 تبصره در تاريخ 16/12/1390 به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده رسيد.
 bg-corner